Popredná advokátska kancelária

Vyše 20 rokov na slovenskom trhu

Komplexne právne riešenia

Vďaka širokej škále poskytovania právnych služieb so zameraním na odbornosť je naša advokátska kancelária v prípade osobitnej požiadavky klienta aj koordinátorom právnej služby.

Odborné právne služby

Prioritou našej advokátskej kancelárie je poskytovanie odborných a profesionálnych právnych služieb klientom na dosiahnutie ich spokojnosti.

Úspešné riešenie sporov

Dlhoročná spokojnosť klientov s využívaním právnych služieb našej advokátskej kancelárie sa odráža v ich referenciách.

Advokátska kancelária
JUDr. Dorian Merešš


Advokátska kancelária JUDr. Dorian Merešš sídliaca v centre mesta Košice je stabilnou a nezávislou advokátskou kanceláriou pôsobiacou vyše 20 rokov na slovenskom trhu.

Naša advokátka kancelária poskytuje širokú škálu služieb domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám, kompletné právne služby a poradenstvo so zameraním na oblasť trestného, obchodného, občianskeho, pozemkového, rodinného, pracovného, správneho a finančného práva, vrátane zastupovania v sporových a mimosporových konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi

Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovanie odborných a profesionálnych právnych služieb klientom a dosiahnutie ich spokojnosti. V záujme dosiahnutia týchto cieľov kladieme vysoký dôraz predovšetkým na osobný prístup ku klientom a kvalitu, rýchlosť, efektívnosť a časovú flexibilitu pri poskytovaní právnych služieb. Využívame pritom všetky možnosti dané právnym poriadkom.

Garantujeme diskrétnosť a zachovávanie ochrany osobných údajov svojich klientov v zmysle uložených zákonných povinností ako i v zmysle základných princípov advokátskej etiky. Kancelária neposkytuje žiadne údaje o svojej klientele či stave vybavenia právnej veci klienta tretím osobám. Akékoľvek poskytovanie informácií tretím osobám, vrátane médií a blízkych osôb, kancelária umožňuje iba na základe súhlasu klienta.

Advokátska kancelária JUDr. Dorian Merešš poskytuje svoje služby v slovenskom, ruskom a maďarskom jazyku.

JUDr. Dorian Merešš
advokát

JUDr. Dorian Merešš pôsobí v advokácii od roku 1999.

Právnické vzdelanie získal na renomovanej Právnickej fakulte Masarykovej Univerzite v Brne.

Po úspešnom absolvovaní koncipientskej praxe a vykonaní advokátskych skúšok bol zapísaný do zoznamu advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou pod poradovým číslom 1724 a od 01. 01. 2003 vykonáva advokátsku prax.

ReferencieSlužby našej advokátskej kancelárie využili, prípadne naďalej využívajú títo klienti resp. právnické osoby, ktorých abecedný zoznam sme v zmysle princípov advokátskej etiky vydaných Slovenskou advokátskou komorou oprávnení poskytovať iba stanovenou formou a iba s predchádzajúcim súhlasom každého nami zastupovaného klienta s uvedením osoby, ktorej sa informácia poskytuje:

Cenník

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby je stanovená podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).

Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb umožňuje dohodnúť sa na zmluvnej odmene a jej druhu. Citujúc ustanovenie §1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky „odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len „zmluvná odmena“); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene“.

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb využívame možnosť dohodnúť sa s klientom o spôsobe a výške odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Zmluvná odmena sa môže podľa Vyhlášky určiť nasledovne:

 1. Paušálna odmena
  môže sa dohodnúť odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.
 2. Tarifná odmena
  základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.
 3. Hodinová odmena
  tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.
 4. Podielová odmena
  tento druh odmeny sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.
 5. Jednoduchá právna pomoc
  pod jednoduchou právnou pomocou treba rozumieť poskytnutie právneho poradenstva v sídle advokátskej kancelárie bez zastupovania pred súdom, resp. iným orgánom. V tomto prípade môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny (§3 Vyhlášky).

Adresa

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Dorian Merešš
Štúrova 13
040 01 Košice, Slovensko


adresa elektronickej schránky
ico://sk/34862129_20069

Kontakt