Obchodné právo
vypracovanie kompletných dokumentov a kompletné zakladanie obchodných spoločností /spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a iné.

zastupovanie v konaniach pred registrovým súdom a živnostenským úradom.

vypracovanie kompletných podkladov pri zmenách v obchodných spoločnostiach / prevody obchodných podielov resp. akcií, vzťahy medzi spoločníkmi, zmena predmetov činnosti, zmena štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania, zmena obchodného mena zvyšovanie a znižovanie základného imania, zmena právnej formy, Likvidácia a výmaz obchodných spoločností.

vypracovanie zasadnutí valných zhromaždení u právnických osôb.

zabezpečenie zápisu zmien v obchodnom registri a živnostenskom registri.

spisovanie a posudzovanie obchodných zmlúv (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o sprostredkovaní, komisionárske zmluvy, mandátne zmluvy a iné).

súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov, zabezpečenie pohľadávok.

vypracovanie žalôb a kompletné zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka.

mimosúdne riešenie obchodných sporov.

právne poradenstvo v oblasti obchodného práva.
 
Úvod   |   Služby   |   Referencie   |   Cenník   |   Kontakt